Marta Fernández Currás


 Currículum

Licenciada en Ciencias Empresariais pola Universidade de Santiago de Compostela.
É inspectora de Facenda do Estado e interventora do Estado.
Profesora asociada de Facenda Pública e Sistemas Fiscais na Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da Universidade de Santiago.
Administradora da Axencia Estatal de Administración Tributaria de Santiago de Compostela.
Vocal do Tribunal Económico Administrativo Rexional de Galicia.
Interventora adxunta territorial de Pontevedra. Delegada do Instituto de Estudios Fiscais en Galicia do Ministerio de Economía e Facenda.
Xefa da dependencia rexional de Recadación da AEAT en Galicia.
Interventora xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.
Inspectora na delegación central de Grandes Contribuintes.
No ano 2006 foi vicedecana do Ilustre Colexio de Economistas da Coruña e nomeada Economista do Ano.
Desde marzo de 2009 é conselleira de Facenda