Elvira Fidalgo Francisco


Categoría: Filóloga
Lugar de Nacemento: Flariz de Monterrei (Ourense)
 Currículum

-1985: Licenciada en Filoloxía Románica pola Universidade de Santiago de Compostela.
-1992: Doutora en Filoloxía Románica pola Universidade de Santiago de Compostela.
Postos Docentes desempeñados na Universidade:
-1990: Axudante de Universidade na Área de Coñecemento de Filoloxía Románica.
-1992: Renovación por tres anos máis do contrato de axudante de Universidade, ó ter acadado o título de Doutor.
-1994: Contratada como funcionaria de emprego interina.
-1996: Profesora Titular de Universidade. Dedicación a tempo completo para a docencia de materias da área.
A súa actividade investigadora céntrase na edición e estudo da poesía medieval galego-portuguesa, esencialmente nas Cantigas de Santa María do rei Alfonso X, que constituiu xa o tema central da súa tese de doutoramento. Neste campo é onde centrou os seus maiores esforzos investigadores e, proba diso, sos as tres monografías publicadas: “As Cantigas de Santa María”, Xerais, Vigo (2002), “Cantigas de Santa María. Proposta de explotación didáctica”, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, Xunta de Galicia (2005; en colaboración con Milagros Muíña) e “As Cantigas de Loor de Santa María. Edición e comentario” (E. Fidalgo, coord.), Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, Xunta de Galicia (2004).

 Obras realizadas

Os seus intereses fóronse ampliando co tempo a través de dúas liñas paralelas; por un lado, polo eido da literatura haxiográfica e a narrativa breve e polo outro, cara o estudo da poesía profana galego-portuguesa. Tanto nun ámbito coma no outro ten numerosos artigos en diversas revistas especializadas:

CAPÍTULOS DE LIBROS
-“Lo que nos dice la cantiga 130” en Literatura y cristiandad. Homenaje al profesor Jesús Montoya Martínez, Universidade de Granada (2001).
-“Versiones Iberorrománicas de los Milagros de Santiago” en Tipología de las Formas Narrativas Breves Románicas Medievales III (J.M. Cacho Blecua – Mª J. Lacarra, eds.), Universidade de Zaragoza - Universidade de Granada (2004).
-“E desmesura fazedes / que de min non vos doedes: la reputación de la dama” en Actas do Congreso “O Cancioneiro da Ajuda, cen anos despois”, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela (2004).
-“Os efectos do amor segundo os trobadores do Cancioneiro da Ajuda” en Carolina Michaëlis e o Cancioneiro da Ajuda, hoxe, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, Xunta de Galicia (2005).
-“O nome de María” en As tebras alumeadas. Estudos Filolóxicos ofrecidos en Homenaxe a Ramón Lorenzo (A. I. Boullón Agrelo et alii, coords.), Universidade de Santiago de Compostela (2005).
-“Peregrinación y política en las Cantigas de Santa Maria” en Formas Narrativas Breves en la Edad Media (Sesión IV), (E.Fidalgo, ed.), Universidade de Santiago de Compostela (2005).
-“Variedad  métrica en las Cantigas de Santa Maria” en Studi di Filologia Romanza offerti a Valeria Bertolucci Pizzorusso (P. G. Beltrami, M. G. Capusso, F. Cigni e S. Vatteroni, coord.), Pacini Editori, Pisa, Vol. I (2006).
-“As cores da poesía medieval” en Cada palabra pesaba, cada palabra medía. Homenaxe a Antón Santamarina, Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela (2008).
 -“Apuntes para una vida de Alfonso X en un Códice de Colocci (Vat. Lat. 4817)” en Angelo Colocci e gli studi romanza (C.Bologna - M.Bernardi, eds.), Biblioteca Apostólica Vaticana, Città del Vaticano (2008).

ARTIGOS E COLABORACIÓNS
- “Las prosificaciones castellanas de las Cantigas de Santa María. Nuevas hipótesis”, Revista de Literatura Medieval, 12/2, pp. 19-61 (2001).
-“Las prosificaciones castellanas de las Cantigas de Santa María: texto e imagen”, Revista de Literatura Medieval (en prensa).
-“Tu es alva: las albas religiosas y una cantiga de Alfonso el sabio”, Medioevo Romanzo, 26, fasc. I, pp. 101-126 (2002).
-“Las prosificaciones castellanas de las Cantigas de Santa Maria. Texto e imagen”, Revista de Literatura Medieval, 15/2, pp. 43-70 (2003).
-“Sobre las fuentes de Los Miraglos de Santiago” en Bulletin of Hispanic Studies , 82/3, pp. 293-312 (2005).
-“Troubadours et trobadores: les premiers contacts” en Europe, juin-juillet 2008, nº 950-951, pp.  137-149.
-“Quand la satire n’est pas féroce: l’utilisation de l’ironie dans l’école galégo-portugaise” en Revue de Litérature Romane, pp. 57-78 (2008).
Así mesmo, colaborou en numerosos proxectos de investigación financiados por diversas entidades públicas, sempre relacionados dun xeito ou outro coa poesía medieval galego-portuguesa:
-Membro investigador no proxecto de investigación dirixido pola Dra. Mercedes Brea (“El léxico del sufrimiento en los trovadores”) e subvencionado por la DGICYT (BFF 2000-0380), bienio 2001-2003.
-Membro investigador no proxecto de investigación dirixido pola Dra. Mercedes Brea (“O cancioneiro dos xograres Galegos”) e subvencionado por la Xunta de Galicia, 2005-2008.
-Membro investigador no proxecto de investigación dirixido pola Dra. Rocío Sánchez Ameijeiras (“Cultura visual y cultura libraria en la Corona de Castilla, 1284-1350”), subvencionado por el Ministerio de Educación y Ciencia, 2006-2008.
Foi Asesora da Vicerreitoría de Terceiro Ciclo e Formación Continua como Directora Académica de Cursos de Idiomas entre outubro de 2002 e maio de 2004.
Actualmente é coordinadora pola USC do Posgrao Ineruniversitario Máster en Edición, en colaboración coa Universidade de Vigo.