Luísa Villalta


Categoría: Poetisa, escritora de narración, ensaio e teatro Articulista, conferenciante
Data de Nacemento: En 1957 (†6 de marzo 2004)
Lugar de Nacemento: A Coruña
 Obras realizadas

LIBROS: Música Reservada - Ed Castro, 1991, poesía. Ruído - Ed. Espiral Maior, 1995, poesía. Silencio, ensaiamos - Vía Láctea, 1992, narracións. Teoría de xogos - Laiovento, 1997, novela. O don Hamlet de Cunqueiro - unha ecuación teatral - Laiovento, 1992, ensaio. O outro lado da música, a poesía - A Nosa Terra, 1999, ensaio. As certezas da Ofelia - Casa Hamlet, Deputación da Coruña, 1999, teatro. Colaboracións en revistas: Grial, A Trabe de Ouro, A Festa da Palabra, Silenciada, Página Abierta, Mondo Lusofono, Tempos Novos.

 Outros datos de interese

Textos na rede: http://www.serpente.cjb.net