María Xosé Queizán Vilas


Categoría: Escritora
Fecha de Nacimiento: 5 de febrero de 1939
Lugar de Nacimiento: Vigo (Pontevedra)
 Currículum

Catedrática de lengua y literatura gallega, es articulista y colabora en diversos medios de comunicación. Actualmente colabora en La Voz de Galicia con "A rentes de terra". Fue directora de la revista feminista de cultura "Festa da Palabra" y también de la colección de narrativa de escritoras universales "As literatas" de Edicións Xerais. Fue fundadora e intérprete del Teatro de Arte y Ensayo de la Asociación de Prensa de Vigo (1959) y fundadora y directora del Teatro Popular Gallego. Actualmente es directora del grupo teatral FIGA y codirectora de la Galería de Arte Roizara de Vigo.

 Obras realizadas

Impartió múltiples conferencias y recitales poéticos. Publicó las siguientes novelas: A Orella no buraco (Galaxia, 1965), Amantia (Xerais, 1984), O segredo da pedra figueira (Tintimán, 1986), A semellanza (Sotelo Blanco, 1988), The likeness (Peter Lang, New York, 1999), O solpor da cupletista (Nigra, 1995) y Ten o seu punto a fresca rosa (Xerais, 2000). También escribió cuentos (¡Sentinela Alerta!, Tolería para unha desmitificación, Eros e Tanatos, O tapete de ganchillo y As botas –cuentos eróticos-) y ensayos y textos sobre distintas temáticas: (A muller en Galicia, Recuperemos as mans, Evidencias, Escrita da Certeza, Misoxinia e racista na poesía de E. Pondal, Racionalismo político e literario. Conciliar as Ciencias e as Humanidades, A muller galega no ensino, A nova narrativa ou a loita contra o sentimentalismo, Marxismo e feminismo, A ausencia de amor (erótico) na obra poética de Rosalía, A auténtica Rosalía (Unha lectura de musa a literata), O vendedor de alfombras, O que nunca lle dixen a Eduardo Blanco Amor. Homenaxe a Eduardo Blanco Amor, ... Es autora de las obras de teatro Antígona. A Forza do sangue (Xerais, 1989) y Parados (1989). Publicó los libros de poesía Metáfora da metáfora (Espiral Maior, 1991), Despertar das amantes (Espiral Maior, 1993), Fóra de min (Son Galicia, 1994), Catro poemas a Rosalía (Fundación Rosalía de Castro, 1997), Elas (2002) y Non o abras como unha flor (recopilación, Xerais, 2004) y también tiene multitud de poemas publicados en revistas, libros y antologías poéticas.

 Otros datos de interés

Fue nombrada Gallega Distinguida en el año 1995 y la Asociación de Escritores en Lengua Gallega le concedió la LETRA E. En la ciudad de Vigo se inauguró un parque con su nombre.